Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji pozarządowej

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Jak oswoić ewaluację i sprawić, aby stała się przydatnym narzędziem, wspierającym rozwój organizacji pozarządowej?

Co zrobić, by przestała się kojarzyć z kontrolą, oceną, monitoringiem, a postrzegana była jako szansa na poprawę jakości i warunków pracy?

Jak planować ewaluację, aby nie tylko dawała wiedzę, informację, ale zarazem włączała zespół, beneficjentów i innych interesariuszy, stając się okazją do wspólnego myślenia o organizacji?

Główne cele kursu: nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do zaplanowania i realizacji ewaluacji oraz wdrożenia rekomendacji, a także zbudowanie świadomości, że ewaluacja jest niezbędnym narzędziem zarządzania i rozwoju organizacji.

Główne treści: ewaluacja a inne pojęcia, różne podejścia do ewaluacji, przebieg procesu ewaluacji, projektowanie ewaluacji, metody i techniki ewaluacji, opracowywanie wyników ewaluacji, wykorzystanie danych z ewaluacji, tworzenie systemu monitoringu opartego na wskaźnikach, zlecanie ewaluacji na zewnątrz, planowanie ewaluacji w organizacji.

Kurs "Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji pozarządowej" powstał na podstawie scenariusza Katarzyny Sekutowicz.

Katarzyna Sekutowicz
Absolwentka Katedry Antropologii Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ewaluacji projektów unijnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 roku związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Od 1998 roku prowadzi Pozarządową Agencję Ewaluacji i Rozwoju. Specjalizuje się w ewaluacji, planowaniu strategicznym, zarządzaniu projektami i wdrażaniu zasady równych szans. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ewaluacji i planowania w sektorze pozarządowym. Ukończyła szkołę Trenerów Procesu Grupowego. Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.