Regulamin

Regulamin korzystania z platformy Kursodrom.pl

Poniższy regulamin dotyczy serwisu e-learningowego o nazwie Kursodrom, dostępnego pod adresem Kursodrom.pl, oraz wszelkich serwisów powiązanych, w szczególności systemu e-portfolio o nazwie "Kursodrom e-portfolio", dostępnego poprzez ww. serwis. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, cały serwis nazywany będzie Platformą.

Właściciel i podmiot zarządzający Platformą nazywany jest Administratorem Platformy.

Osoba korzystająca z Platformy nazywana jest Użytkownikiem.

1. Każda osoba, korzystająca z Platformy, zobowiązane jest do przestrzegania poniższego regulaminu, a rejestrując się na Platformie oświadcza, że zapoznała się z poniższymi warunkami i je akceptuje.

2. Platforma jest edukacyjnym serwisem internetowym zarządzanym i prowadzonym przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki 48.

3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, bezwzględnym wymogiem jest natomiast zarejestrowanie się każdej osoby chcącej korzystać z Kursodromu.

4. Platforma ma charakter edukacyjny, a konieczność rejestracji i logowania ma zapewnić unikalny dostęp tylko właściwemu Użytkownikowi do jego konta. Niedozwolone jest przekazywanie swojego loginu i hasła do Platformy osobom trzecim.

5. Użytkownik ma prawo do pełnego wykorzystywania zasobów Platformy (w ramach uzyskanego dostępu) w trybie on-line, zabronione jest jednak pobieranie materiałów (elementów grafiki, kursów i innej zawartości), chyba, że dany zasób jest wyraźnie oznaczony jako "do pobrania".

6. Platforma została przygotowana z dochowaniem najwyższej staranności, pomimo to Administrator Platformy nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności prezentowanych informacji

7. Administrator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z Platformy czy korzystania z zawartych na Platformie informacji. Ryzyko z tytułu korzystania z Platformy ponosi wyłącznie jej Użytkownik

8. Korzystanie z Platformy podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa, w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, poglądy polityczne i in.

9. Korzystając z Platformy, Użytkownik wyraża na zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie oraz na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (i prowadzonych przez nią programów).

10. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Platformie treści reklamowych dotyczących prowadzonych przez siebie i podmioty trzecie działań komercyjnych. Zamieszczanie informacji dotyczących działań edukacyjnych jest możliwe po akceptacji ze strony administratora Platformy (admin@kursodrom.pl).

11. Administrator Platformy może wprowadzać zmiany do wyglądu i funkcjonalności Platformy w dowolnym momencie, dochowując jednak należytej staranności w poinformowaniu Użytkowników o ich istocie.

12. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, która gwarantuje ich ochronę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

13. Udostępnienie danych Użytkownika jest dobrowolne, warunkuje jednak uzyskanie dostępu do Platformy; Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

14. Właściciel Platformy deklaruje dołożenie wszelkich starań. aby utrzymać pełną dostępności Platformy i jej zawartości, oraz aby zachować wszystkie zamieszczone na niej zawartości, jednak nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, które mogą wystąpić i za ich skutki wobec Platformy i jej Użytkowników.

15.  W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi platformy przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania jego konta,  podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.

16. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym Użytkowników w momencie pierwszego zalogowania się ich do Platformy po dokonaniu zmiany.