Motywowanie pracowników, współpracowników i wolontariuszy

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Główne cele kursu: przygotowanie uczestników do pełnienia roli menedżera w organizacji pozarządowej, pod względem wiedzy i umiejętności związanych z wybranymi zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne treści: czym jest (a czym nie jest) motywacja, podstawowe modele motywowania pracowników, narzędzia motywowania, narzędzia przymusu, zachęty i nagród, strategie wynagradzania za pracę, motywacja wewnętrzna i jej narzędzia, motywowanie a rola w organizacji pozarządowej (pracownik, wolontariusz)

W kursie wykorzystano fragmenty opracowania autorstwa dr Joanny Schmidt.

Joanna Schmidt
Magister psychologii, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Posiada przygotowanie pedagogiczne i kilkaset godzin doświadczenia trenerskiego. Poza tym wykłada m.in.: sektor non profit w gospodarce, psychologię w zarządzaniu, techniki motywowania, psychologię ekonomiczną oraz przygotowuje nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć. Jest autorką podręcznika „Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (głównie poznańskimi), jest jedną z fundatorek Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej.